Η Προσέγγισή μας για Επιτυχημένες Συναλλαγές

Εφαρμόζουμε μια προσέγγιση προσαρμοσμένη στους στόχους του ιδιοκτήτη του έργου και τις απαιτήσεις ανάπτυξης μέσα από τις ιδιαιτερότητες του κάθε έργου

Στάδια διαδικασίας

 • Καθορισμός των αναγκών και ανάπτυξη των βέλτιστων εναλλακτικών λύσεων, από κοινού με τον κάτοχο του έργου.
 • Καθορισμός στόχων και προσδοκιών.
 • Επαφές με πιθανούς επενδυτές και αξιολόγηση ενδιαφέροντος.
 • Παρουσίαση 3-5 υποψηφίων επενδυτών στον κάτοχο έργου.
 • Διαγραφή – υπογραφή συμβάσεων εμπιστευτικότητας.
 • Λήψη (μη δεσμευτικών) προσφορών με βάση προκαταρκτικές πληροφορίες.
 • Διαπραγμάτευση λεπτομερών όρων με 2-3 υποψηφίους  επενδυτές της επιλογής του κατόχου έργου.
 • Due Diligence.
 • Διαπραγμάτευση σύμβασης.
 • Διαδικασία υπογραφής συμφωνίας.

Συστατικά επιτυχίας συναλλαγής

 • Πρόσβαση σε ένα σύνολο δοκιμασμένων επαφών με επενδυτές με πολλαπλά profiles.
 • Προεπιλογή έγκυρων και ασφαλών υποψηφίων.
 • Διαχείριση έργου και διακίνηση/κοινοποίηση πληροφοριών μόνο σε συνεννόηση με τον κάτοχο του έργου.
 • Ολοκλήρωση μεταβίβασης, συμμετοχής, χρηματοδότησης (ανάλογα με την επιλογή του κατόχου του έργου) με ορθή αποτύπωση των όρων και των τιμών που έχουν προσφερθεί στις συμβάσεις και στα επίσημα έγγραφα.

Διασφάλιση επιτυχούς εξόδου

 • Επιλογή επενδυτών με οικονομική επάρκεια και τεχνογνωσία, ώστε να ολοκληρώσουν το έργο.
 • Καθορισμός συγκεκριμένων στόχων που επιτρέπουν την εδραίωση εμπιστοσύνης στα συναλλασσόμενα μέρη.
 • Σαφής καθορισμός της στρατηγικής και της διαδικασίας εξόδου και των απαραίτητων παραδοτέων.
 • Διάρθρωση της φάσης του Due Diligence βάσει των αναγνωρισμένων διεθνών πρακτικών.