(Ι) Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Η χρήση αυτού του ΔΤ υποδηλώνει ανεπιφύλακτη συμφωνία με τους όρους χρήσης. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους αυτούς προτού χρησιμοποιήσετε τον ΔΤ. Η ΗΙ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε τους όρους χρήσης.

 

Γενικές πληροφορίες

Υπεύθυνος δικτυακού τόπου (εφεξής ΔΤ): Helios Invest GmbH, Friesenweg 2c, 22763 Hamburg Germany, info@heliosinvestgmbh.com (εφεξής ΗΙ).

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα κείμενα και κάθε άλλο τι που περιέχεται στον δικτυακό τόπο www.heliosinvestgmbh.com αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της HI. Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που επίσης εκτίθενται στoν ΔΤ προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Απαγορεύεται στον χρήστη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, διάθεση, μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση αυτών, πέραν των όσων ρητώς ορίζονται στον παρόντα ΔΤ.

 

Περιορισμός ευθύνης – Δήλωση αποποίησης

Το περιεχόμενο του ΔΤ διατίθεται για γενικούς πληροφοριακούς σκοπούς και δεν προορίζεται να παρέχει συμβουλευτική υπηρεσία για συγκεκριμένη υπόθεση ούτε να υποκαταστήσει την εξειδικευμένη συμβουλή.

Η ΗΙ επιφυλάσσεται ρητώς του δικαιώματος τροποποίησης, συμπλήρωσης ή διαγραφής τμημάτων των επιμέρους σελίδων ή στο σύνολο, ή της προσωρινής ή οριστικής διακοπής χωρίς προειδοποίηση.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ΗΙ για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης του ΔΤ από τη χρήση ή από την αδυναμία χρήσης, από την έλλειψη διαθεσιμότητας ή από τη μη έγκαιρη επικαιροποίηση του περιεχομένου του ΔΤ, καθώς και για τις συνέπειες οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης των επισκεπτών της που έγιναν ως αποτέλεσμα της χρήσης του ΔΤ.

Η ΗΙ, αν και καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσει ότι οι σελίδες και τα περιεχόμενα του ΔΤ παρέχονται χωρίς ιούς, δεν εγγυάται ότι ο ΔΤ ή οποιοδήποτε άλλος δικτυακός τόπος στον οποίο παραπέμπει ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/χρηστών παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ο επισκέπτης/ χρήστης του ΔΤ αναλαμβάνει τον σχετικό κίνδυνο και οποιοδήποτε τυχόν έξοδο προκύψει σε κάθε τέτοια περίπτωση.

 

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Ο ΔΤ παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του ΔΤ, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως έγκριση, υιοθέτηση ή αποδοχή του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την ΗΙ, η οποία δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχομένου τους ούτε για τις πολιτικές προστασίας δεδομένων που ακολουθούν. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης του ΔΤ αποφασίσει να επισκεφθεί ή χρησιμοποιήσει, μέσω των συνδέσμων του, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του ΔΤ, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εφαρμοστέο ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.

 

(ΙΙ) Προστασία προσωπικών δεδομένων

Αυτή η δήλωση προστασίας δεδομένων αποσκοπεί στην ενημέρωση των χρηστών αυτού του ΔΤ σχετικά με τον τύπο, το εύρος και το σκοπό της συλλογής και χρήσης προσωπικών δεδομένων από τον χειριστή του ΔΤ, Helios Invest GmbH.

Η HI συλλέγει δεδομένα σχετικά με την πρόσβαση στον ΔΤ βάσει του νόμιμου συμφέροντός της (άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο στ. GDPR) και τα αποθηκεύει ως “αρχεία καταγραφής διακομιστή” στον διακομιστή του ΔΤ (βλ. πιο κάτω (log files).

Η ΗΙ λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των δεδομένων σας και αντιμετωπίζει τα προσωπικά σας δεδομένα εμπιστευτικά και σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεδομένου ότι ενδέχεται να γίνουν αλλαγές σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων λόγω των νέων τεχνολογιών και της συνεχούς περαιτέρω ανάπτυξης αυτού του ΔΤ, σας συνιστούμε να διαβάζετε ξανά τη δήλωση προστασίας δεδομένων σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Οι ορισμοί των όρων που χρησιμοποιούνται (π.χ. «προσωπικά δεδομένα» ή «επεξεργασία») βρίσκονται στο άρθρο 4 του ΓΚΠΔ.

 

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά τη χρήση του ΔΤ

Η ενημέρωση που ακολουθεί για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αφορά τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία όταν επικοινωνείτε μαζί μας. Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε αυτόν τον ΔΤ χωρίς να δώσετε προσωπικές πληροφορίες.

 

Στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Επεξεργασίας

Για κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που διενεργείται στο πλαίσιο κάθε πιθανής αλληλεπίδρασής σας με την Αρχή, συμπεριλαμβανομένης της επίσκεψής σας στον παρόντα ΔΤ, Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η Helios Invest GmbH, Friesenweg 2c, 22763 Hamburg Germany, info@heliosinvestgmbh.com.

 

Πότε και πώς συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα

Οι περισσότερες από τις προσωπικές πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε μας παρέχονται απευθείας από εσάς γιατί έχετε υποβάλει αίτημα επικοινωνίας είτε ως φυσικά πρόσωπα είτε ως εκπρόσωποι νομικών προσώπων. Τα στοιχεία σας θα αποθηκευτούν, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επεξεργασία και την απάντηση του αιτήματός σας.

 

Κοινοποίηση και διαβίβαση των δεδομένων

Κατά κανόνα δεν κοινοποιούμε ούτε διαβιβάζουμε δεδομένα σε τρίτους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, είμαστε υποχρεωμένοι νομίμως να κοινοποιούμε τα δεδομένα σας. Για παράδειγμα, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης.

Δεν κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για σκοπούς προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών.

Στη διαχείριση του ΔΤ συμμετέχει η εταιρεία Synapsis Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΕΠΕ το αρμόδιο προσωπικό της οποίας μπορεί να έχει πρόσβαση στις λίστες αιτημάτων επικοινωνίας. Η εταιρεία αυτή και το προσωπικό της δεν μπορούν να προβούν σε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν τους έχουμε δώσει ρητή εντολή να το κάνουν, ούτε να διαβιβάζουν τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.

 

Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, όταν επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα έχετε ορισμένα δικαιώματα για τα οποία πρέπει να σας ενημερώσουμε. Τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε προς την ΗΙ είναι τα εξής:

Δικαίωμα ενημέρωσης και διαφάνειας (άρθρα 12-14 ΓΚΠΔ): Είναι το δικαίωμα να γνωρίζετε ποιος επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, ποια είναι αυτά και για ποιον λόγο.

Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή, πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων σας από την ΗΙ ή και αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία τηρούμε.

Δικαίωμα για διόρθωση (άρθρο 16 ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή, να διορθώσουμε τις πληροφορίες που θεωρείτε ότι είναι ανακριβείς. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη συμπλήρωση των πληροφοριών που θεωρείτε ελλιπείς.

Δικαίωμα διαγραφής (λήθης) (άρθρο 17 ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία, κ.ο.κ.

Δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως όταν αμφισβητείται η ακρίβειά τους, η επεξεργασία είναι παράνομη, τα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον στον υπεύθυνο επεξεργασίας, έχετε αντιρρήσεις ως προς την αυτοματοποιημένη επεξεργασία, κ.ο.κ.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20 ΓΚΠΔ): Αυτό ισχύει μόνο για τα δεδομένα που μας δώσατε. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρουμε τα δεδομένα που μας δώσατε σε κάποιον άλλο φορέα ή να τα δώσουμε σε εσάς. Το δικαίωμα ισχύει μόνο εάν επεξεργαζόμαστε πληροφορίες με βάση τη συγκατάθεσή σας ή για τον σκοπό της σύναψης ή της εκτέλεσης σύμβασης και η επεξεργασία είναι αυτοματοποιημένη.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία (άρθρο 21 ΓΚΠΔ): Δεδομένου ότι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν, ωστόσο, υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που επιβάλλουν την επεξεργασία και υπερισχύουν των δικαιωμάτων και συμφερόντων σας, μπορούμε να αρνηθούμε την εναντίωσή σας, κάτι που εξαρτάται από τον λόγο για το οποίο γίνεται η επεξεργασία.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας: Αν έχετε ερωτήματα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@heliosinvestgmbh.com, είτε για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας (πρόσβασης, αντίρρησης κ.λπ.) είτε για να ζητήσετε πληροφορίες και θα σας απαντήσουμε.

 

Επεξεργασία δεδομένων που μας παρέχετε απευθείας ως φυσικά πρόσωπα

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας ως υποκείμενο των δεδομένων, επεξεργαζόμαστε το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας σας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου κλπ.), τα στοιχεία του τυχόν εκπροσώπου σας και κάθε άλλο προσωπικό δεδομένο που τυχόν μας παρέχετε με το αίτημά σας για επικοινωνία. Επίσης, αποθηκεύουμε στο σύστημά μας την απάντησή μας στο αίτημά σας. Η παροχή των παραπάνω δεδομένων σας είναι αναγκαία για την ικανοποίηση του αιτήματός σας.

 

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία

Ο σκοπός μας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας για πληροφόρηση στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών μας.

 

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται στα αρχεία της ΗΙ σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 5 παρ. 1 εδ. ε΄ του ΓΚΠΔ.

 

Πληροφορίες για τα cookies

Στη συνέχεια παρατίθεται η πολιτική της ΗΙ για τη χρήση των cookies στον ΔΤ, καθώς και πληροφορίες για την παροχή δυνατότητας στους επισκέπτες/χρήστες να διαχειρίζονται τις προτιμήσεις τους σε σχέση με τα cookies με τις κατάλληλες ρυθμίσεις στους φυλλομετρητές που χρησιμοποιούν.

 

Τι είναι τα cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες, τα οποία αποθηκεύονται στη συσκευή σας από τον διακομιστή (server) ενός ιστοτόπου στην τερματική συσκευή (υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο κλπ.) ενός επισκέπτη/χρήστη κατά την πλοήγηση σε αυτόν. Ο ΔΤ ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες σε κάθε επίσκεψη προκειμένου να προσφέρει σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει σε αυτή (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων κ.λπ.).

Δεν απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη για τα cookies τα οποία θεωρούνται τεχνικώς απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στον ΔΤ ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου.

Τα cookies μπορεί να εγκαθίστανται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας που επισκέπτεται ο χρήστης (first party cookies) ή από άλλους μέσω του παρόχου της ιστοσελίδας (third party cookies) που επισκέπτεται ο χρήστης.

 

Διαχείριση cookies μέσω του φυλλομετρητή

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα της περιήγησή σας στο διαδίκτυο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των cookies και να μην επιτρέπει την αποδοχή τους σε καμία περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες ενδέχεται να μη λειτουργούν. Φυσικά, η μη επιλογή αυτής της ρύθμισης δεν ερμηνεύεται ως βούλησή σας για αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των cookies.

Μπορείτε ακόμα να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στη συσκευή σας διαγράφοντας το ιστορικό περιήγησης του προγράμματος περιήγησής σας. Με αυτόν τον τρόπο θα διαγραφούν όλα τα cookies από όλους τους ιστοτόπους που επισκεφθήκατε από το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης. Να έχετε όμως υπόψη ότι ενδέχεται να χαθούν και ορισμένα αποθηκευμένα στοιχεία (π.χ. αποθηκευμένα στοιχεία σύνδεσης, προτιμήσεις ιστοτόπου).

Για να διαχειριστείτε και να απενεργοποιήσετε τα cookies, μπορείτε να ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες για κάθε τύπο προγράμματος περιήγησης:
• Microsoft Edge
• Internet Explorer
• Mozilla Firefox
• Google Chrome
• Safari
• Opera

 

Κατηγορίες cookies και ρυθμίσεις

Η διαχείριση των προτιμήσεών σας για τα cookies μπορεί να γίνει μέσω του cookie banner.

Με τη συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα προαιρετικά cookies για τη μέτρηση και ανάλυση της επισκεψιμότητας (Google analytics) με σκοπό τη βελτίωση της επίδοσης και του περιεχομένου τoυ ΔT.

Στη συνέχεια παρέχονται πληροφορίες για κάθε κατηγορία cookies και δυνατότητα στον επισκέπτη/χρήστη να διαχειρίζεται τις προτιμήσεις του όσον αφορά τη χρήση τους. Εξ ορισμού η προ-επιλογή των προαιρετικών cookies είναι απενεργοποιημένη και ενεργοποιείται μόνο με θετική ενέργεια του επισκέπτη/χρήστη.

 

Αναγκαία cookies

Τα cookies αυτής της κατηγορίας είναι απαραίτητα για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του ΔΤ. Αποθηκεύουν πληροφορίες για τη διατήρηση της συνόδου του χρήστη μετά τη σύνδεσης του χρήστη στον ΔΤ, καθώς και τις προτιμήσεις του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά τη χρήση των προαιρετικών cookies. Για την χρήση των υποχρεωτικών cookies δεν απαιτείται η συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη.

 

Cookies μέτρησης και ανάλυσης ή επισκεψιμότητας – Google analytics

Τα cookies αυτής της κατηγορίας χρησιμοποιούνται για να λαμβάνουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με την επισκεψιμότητα στη ΔΠ με αποκλειστικό σκοπό τη βελτίωση της επίδοσης και του περιεχομένου της, υπό την προϋπόθεση ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει ήδη συγκατατεθεί.

Για τον παραπάνω σκοπό χρησιμοποιούμε το Google analytics.

 

Αρχεία καταγραφής (logfiles)

Κατά την επίσκεψή σας στο ΔΤ συλλέγονται αυτόματα ορισμένα στοιχεία από τον εξυπηρετητή (server) μας και καταγράφονται σε ειδικά αρχεία (log files).

Τα ακόλουθα δεδομένα καταγράφονται με αυτόν τον τρόπο: (α) Επίσκεψη στον ΔΤ, (β) Ώρα πρόσβασης, (γ) Ποσότητα δεδομένων σε byte, (δ) Πηγή/αναφορά από την οποία ήρθατε στον ΔΤ, (ε) Πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, (στ) Λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, (ζ) Διεύθυνση IP που χρησιμοποιείτε. Τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία δεν σας ταυτοποιούν, δεν χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους. Μπορεί να κοινοποιηθούν στην εκτελούσα την επεξεργασία εταιρεία μόνο για το σκοπό τη διαχείρισης του ΔΤ.

Σκοπός αποθήκευσης των στοιχείων αυτών είναι ο έλεγχος ασφάλειας των πληροφοριών και υπηρεσιών του ΔT, η εξασφάλιση της δυνατότητας διερεύνησης τυχόν διαδικτυακών επιθέσεων και περιστατικών και η υποστήριξη τυχόν σχετικών νομικών αξιώσεων.

Τα αρχεία καταγραφής τηρούνται για χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών και μπορεί να κοινοποιηθούν στην εκτελούσα την επεξεργασία εταιρεία για το σκοπό της διαχείρισης του ΔΤ και στις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο για τη διερεύνηση τυχόν διαδικτυακής επίθεσης και περιστατικού.